Foreningen Jonstrupsamlingens venner

Foreningen blev stiftet den 21. februar 2018. Den har til formål at støtte op om Jonstrupsamlingens formidling af læreruddannelsens og Jonstrup Statsseminariums historie og seminariets betydning for skole-, uddannelses- og kulturliv både lokalt og nationalt.

Medlemskab er åbent for alle, der interesserer sig for samlingen og for dansk læreruddannelses historie. Som medlem af foreningen – er der – alt efter ens tid og interesser – mulighed for at hjælpe med at vedligeholde og udvikle samlingen.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted en gang årligt, senest i april måned. Den daglige drift af foreningen og dens aktiviteter varetages af bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling.

Der er tillige knyttet en bredere kreds af frivillige medarbejdere til samlingen, som medvirker ved samlingens formidlingsaktiviteter, bl.a. søndagsfortællingerne og udstillinger, vedligeholder facebook og hjemmeside mv.

Anskuelsestavler, hvoraf mange var tegnet af velrenommerede kunstnere og illustrerede emner fra biblen, naturen og historien, var i første del af 1900-tallet et populært dialogbaseret undervisningsmiddel til at stimulere børnenes nysgerrighed og omverdenskendskab. Anskuelsesundervisning blev formelt skolefag i år 1900, men havde vundet indpas i skolen længe før. Blandt de første var Reimer og Wilkes tyskproducerede anskuelsestavler fra 1837. Jonstrupsamlingen havde fire af disse tavler, men de er i 2018 overdraget til AU Library, Campus Emdrup (tidligere Danmarks Pædagogiske Bibliotek), der rummer en af Europas største samling af Anskuelsestavler. De er her digitaliseret og kan ses på Skolehistorie.au.dk

Bliv medlem

Kontakt foreningens kasserer Anne Sørensen på tlf. 2076 1079 eller her: annesoerensen@email.dk

Kontingent
Kontingentet for det kommende år er på den årlige generalforsamling i Jonstrupsamlingens Venner fastsat til 50 kr. pr. medlem, og beløbet bedes indbetalt i januar måned på foreningens kontonummer 9570 0012583419.

bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af: 

Formand: Signe Holm-Larsen
Kasserer: Anne Sørensen
Sekretær: Marianne Hvid
Medlem: Jette Kirstein
Medlem: Jens Bennedsen

Suppleant: Connie Nielsen
Suppleant: Pia Jeppesen 

Revisor: Troels Raadam
Revisorsuppleant: Frank Severin Hansen

Generalforsamling

Foreningens stiftende generalforsamling fandt sted den 21. februar 2018. På mødet blev foreningens vedtægter godkendt, og der gennemførtes valg til bestyrelsen. Læs referatet fra generalforsamlingen her.

 6. ordinære generalforsamling 20 marts 2024

 5. ordinære generalforsamling 28 marts 2023

4. ordinære generalforsamling d. 29. marts 2022

3. ordinære generalforsamling d. 21. september 2021

2. ordinære generalforsamling d. 8. september 2020

1. ordinære generalforsamling d. 20. marts 2019

Privatlivspolitik