Foreningen Jonstrupsamlingens venner

Foreningen blev stiftet den 21. februar 2018. Den har til formål at støtte op om Jonstrupsamlingens formidling af læreruddannelsens og Jonstrup Statsseminariums historie og seminariets betydning for skole-, uddannelses- og kulturliv både lokalt og nationalt.

Medlemskab er åbent for alle, der interesserer sig for samlingen og for dansk læreruddannelses historie. Som medlem af foreningen – er der – alt efter ens tid og interesser – mulighed for at hjælpe med at vedligeholde og udvikle samlingen.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted en gang årligt, senest i april måned. Den daglige drift af foreningen og dens aktiviteter varetages af bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling.

Der er tillige knyttet en bredere kreds af frivillige medarbejdere til samlingen, som medvirker ved samlingens formidlingsaktiviteter, bl.a. søndagsfortællingerne og udstillinger, vedligeholder facebook og hjemmeside mv.

Anskuelsestavler, hvoraf mange var tegnet af velrenommerede kunstnere og illustrerede emner fra biblen, naturen og historien, var i første del af 1900-tallet et populært dialogbaseret undervisningsmiddel til at stimulere børnenes nysgerrighed og omverdenskendskab. Anskuelsesundervisning blev formelt skolefag i år 1900, men havde vundet indpas i skolen længe før. Blandt de første var Reimer og Wilkes tyskproducerede anskuelsestavler fra 1837. Jonstrupsamlingen havde fire af disse tavler, men de er i 2018 overdraget til AU Library, Campus Emdrup (tidligere Danmarks Pædagogiske Bibliotek), der rummer en af Europas største samling af Anskuelsestavler. De er her digitaliseret og kan ses på http://galleri.au.dk/aul/#1570277005366_2

bestyrelsen

Det koster 50 kr. pr. år. at være medlem. Kontakt kassereren

bestyrelsen

Foreningens bestyrelse 2019-20 består af 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter og to revisorer.

Formand: Signe Holm-Larsen
Næstformand: Jette Kirstein
Kasserer: Anne Sørensen
Sekretær: Marianne Hvid
Hjemmeside og andet: Jens Bennedsen

Suppleant: Merete Meyer
Suppleant: Connie Nielsen
Revisor: Jane Isdal
Revisor: Troels Raadam

Forretningsorden

Generalforsamling

Foreningens stiftende generalforsamling fandt sted den 21. februar 2018. På mødet blev foreningens vedtægter godkendt, og der gennemførtes valg til bestyrelsen. Læs referatet fra generalforsamlingen her.

2. ordinære generalforsamling d. 8. september 2020

1. ordinære generalforsamling d. 20. marts 2019

Privatlivspolitik