ØVELSESSKOLEN

Jonstrupsamlingen har i dag til huse på 1. sal i seminariets tidligere øvelsesskole. Det var her, de lærerstuderende kunne afprøve deres pædagogiske færdigheder i praksis sammen med levende skolebørn.

Sløjt

Sløjdfaget er præget af to retninger, som fra 1886 og mange år frem kom til at præge fagets indhold og metoder, nemlig Askov Sløjdlærerskole og Dansk Sløjdlærerskole; sidstnævnte grundlagt af Aksel Mikkelsen (1849-1929) i København. Begge retninger havde deres udspring i sløjdlærerkurser på Nääs i Sverige i 1880’erne. I mange år lå de to sløjdretninger i strid med hinanden. Dansk Skolesløjd var frem til 1975-loven langt det mest udbredte, mens de senere års sløjdudvikling har hentet inspiration i Askov-traditionen.
I 1899-loven var sløjd et tilbudsfag, og først med 1937-loven blev faget obligatorisk i folkeskolen og dermed også for mandlige seminarieelever. På Jonstrup Statsseminarium var man dog i gang længe før. I Jonstrupsamlingen kan således ses et foto af sløjdundervisning på Jonstrup allerede i 1918. Og i 1931-32 blev der i stueetagen i seminariets vestfløj ”med ikke ringe Bekostning” indrettet ”en god og lys Sløjdsal med Materialerum” (Bredstrup et al. 1934 s. 7). Denne sløjdsal blev også benyttet af øvelsesskolens elever.

Anskuelsestavler sløjd
Rank og i balance – sådan skal man stå, når man høvler! Denne anskuelsestavle nr. 27026 fra 1924 er en ud af ti udaterede plancher om forskellige arbejdsformer og –stillinger i sløjdundervisningen. De er alle signeret AM for Aksel Mathiesen og udgivet af Dansk Sløjdlærerskole. Jonstrupsamlingens plancher stammer fra Islev Skoles gamle sløjdsal, indrettet i 1930’erne; skolehistorie.au.dk