Til Start

Jonstrupsamlingen

Foreningen Jonstrupsamlingens venner

Foreningen blev stiftet den 21. februar 2018. Den har til formål at støtte op om Jonstrupsamlingens formidling af læreruddannelsens og Jonstrup Statsseminariums historie og seminariets betydning for skole-, uddannelses- og kulturliv både lokalt og nationalt.
Medlemskab er åbent for alle, der interesserer sig for samlingen og for dansk læreruddannelses historie. Som medlem af foreningen – er der – alt efter ens tid og interesser – mulighed for at hjælpe med at vedligeholde og udvikle samlingen.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted en gang årligt, senest i april måned. Den daglige drift af foreningen og dens aktiviteter varetages af bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling.
Der er tillige knyttet en bredere kreds af frivillige medarbejdere til samlingen, som medvirker ved samlingens formidlingsaktiviteter, bl.a. søndagsfortællingerne og udstillinger, vedligeholder facebook og hjemmeside mv.

Læs foreningens vedtægter her.

Medlemskab
Det koster 50 kr. pr. år. at være medlem. Kontakt kasseren

Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse 2018-19 består af 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter og to revisorer.
Formand: Signe Holm-Larsen
Næstformand: Jette Kirstein
Kasserer: Anne Sørensen
Sekretær: Marianne Hvid
Hjemmeside og andet: Jens Bennedsen

Suppleant: Lone Raadam
Suppleant: Connie Nielsen
Revisor: Jane Isdal
Revisor: Oluf Lindgaard

Forretningsordenen kan læses her.

Generalforsamling
Foreningens stiftende generalforsamling fandt sted den 21. februar 2018. På mødet blev foreningens vedtægter godkendt, og der gennemførtes valg til bestyrelsen.
Læs referatet fra generalforsamlingen her.